27/06/2020

M6 – QUY TRÌNH XỬ LÝ HÀNG HÓA TẠI KHO VIỆT NAM

QUY TRÌNH XỬ LÝ HÀNG HÓA TẠI KHO VIỆT NAM

  1. Nhập bao hàng

Chọn Vận hành > Quét mã vạch 

  1. Thông tin quét mã vạch

Quét mã vạch (xuất/nhập kho) gồm các mục sau:

1 – Nhập thông tin: Chọn hành động (xuất/nhập); Chọn kho; Quét/nhập mã

2 – Lịch sử quét/nhập mã

Quét mã vạch (xuất/nhập) 

  1. Nhập kiện hàng

Tương tự thao tác nhập bao hàng, sau khi nhập bao nhân viên kho sẽ nhập từng kiện hàng vào kho.

  1. Tạo phiếu xuất hàng/Xử lý phiếu yêu cầu giao hàng

TẠO PHIẾU XUẤT

Các bước thực hiện để tạo phiếu xuất: Chọn Phiếu Xuất > Tạo phiếu xuất

  1. Chọn kho và đối tượng để tạo phiếu xuất

Chọn đối tượng tạo phiếu xuất

2. Chọn kiện/bao hàng để thêm vào phiếu xuất cho đối tượng đã chọn

2.1 Với đối tượng “Khách hàng”

Chọn đối tượng tạo phiếu xuất là khách hàng

– Thông tin khách hàng của phiếu xuất bao gồm: Tên khách hàng; Tài chính của khách; Thông tin người nhận (mặc định sẽ là tên khách hàng)

– Danh sách xuất của phiếu: gồm danh sách các kiện/bao hàng của khách hàng có trong kho tạo phiếu xuất (có thể chọn/bỏ chọn trong danh sách xuất)

– Khi ấn “Tạo mới” sẽ quay lại màn hình chọn khách hàng để tạo phiếu

– Khi ấn “Lưu” sẽ tiến hành tạo ra phiếu xuất

Tạo phiếu xuất cho khách hàng

2.2 Với đối tượng “Nhân viên vận chuyển”

Chọn đối tượng tạo phiếu xuất là nhân viên vận chuyển

– Danh sách xuất của phiếu: gồm danh sách các kiện/bao hàng có trong kho tạo phiếu xuất (có thể chọn/bỏ chọn trong danh sách xuất)

– Khi ấn “Tạo mới” sẽ quay lại màn hình chọn nhân viên vận chuyển để tạo phiếu

– Khi ấn “Lưu” sẽ tiến hành tạo ra phiếu xuất

Tạo phiếu xuất cho nhân viên vận chuyển

2.3 Với đối tượng “Đối tác vận chuyển”

Chọn đối tượng tạo phiếu xuất là đối tác vận chuyển

– Danh sách xuất của phiếu: gồm danh sách các kiện/bao hàng có trong kho tạo phiếu xuất (có thể chọn/bỏ chọn trong danh sách xuất)

– Khi ấn “Tạo mới” sẽ quay lại màn hình chọn đối tác vận chuyển để tạo phiếu

– Khi ấn “Lưu” sẽ tiến hành tạo ra phiếu xuất

Tạo phiếu xuất cho đối tác vận chuyển

XỬ LÝ YÊU CẦU GIAO

Chọn Yêu cầu giao > Danh sách yêu cầu giao

Chọn kho và click tìm kiếm > xử lý tạo phiếu xuất cho các yêu cầu giao hàng

Danh sách yêu cầu giao

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết các tính năng thuộc hệ thống quản lý kho hàng, Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu Tại đây.

Tags:

Có thể bạn quan tâm: